©

Puidu saneerimine ja puidukaitse kahjurite tõrjumiseks

Kaitse putuka- ja kahjuritabanduse eest

Nii katusekonstruktsioonis kui ka teistes puitdetailides - putuka- ja kahjuritabandus võib puidustruktuuri pikaajaliselt kahjustada ja täielikult hävitada. Seda tähtsam on tabanduse avastamisel võimalikult kiiresti tegutseda. Puidustruktuuri ohustamine ei ole sealjuures mitte ainult ilmastikust tingitud, vaid selle põhjuseks on eelkõige ka putukad, seened ja teised kahjurid.

Puitu hävitavad putukad

Puit on ka putukate poolt armastatud materjal. Kui need hakkavad nt puittalades pesitsema, võivad sellel olla laastavad tagajärjed ja see võib põhjustada isegi hoone ebastabiilseks muutumist. Mida varem tabandus tuvastatakse, seda parem. Me anname teile ülevaate tähtsaimatest puidukahjuritest ja näitame teile, kuidas te saate Remmersi toodete valiku ja sobivate tarvikute abil teostada ajakohase saneerimise ja lakkimise.

Puitu hävitavad seened

Puit ja puitmaterjalid võidakse puitu hävitavate seente poolt hävitada. Seened moodustavad puidu peal ja sees peentest seeneniitidest (hüüfidest) koosneva võrgustiku, mida kokku nimetatakse mütseeliks. Mädanik on kahjurseente kõige ohtlikum vorm. See hävitab puidu struktuuri.

Puidu tugevdamine ja puidu asendamine

Kui putukate või seente poolt hävitatud puitdetaile ei saa puhtaks raiuda ja seejärel tugevdada, siis saab rünnaku alla sattunud substantsi töödelda PU-puidutugevdusvahendiga või epoksiid-puidutugevdusvahendiga.

Selleks määritakse puhastatud pinda korduvalt kuni küllastumiseni epoksiidvaiguga. Samuti on võimalik preparaati surveinjekteerimisel teel läbi injektorite sisse viia, et tugevdada seestpoolt kahjustatud piirkonnad.

See on teisest küljest vajalik selleks, et taastada eemaldatud ehitusdetailid jälle endise survetugevusega (nt sammaste, tugede tugipunktid) või esialgsete mõõtmetega (nagu muinsuskaitse valdkonnas), siis saab eemaldatud puidusubstantsi asendamise teostada epoksiid-puiduasendusmassi / PU-puiduasendusmassiga. Parema nakkumise tagamiseks on epoksiid-puiduasendusmasside kasutamisel eeltöötlemine epoksiid-puidutugevdusvahendiga tingimata vajalik. Seejärel võib vastavate Remmersi toodetega toimuda värviline ühtlustamine.

©

Puidupinna määramine pööningutel

Puidupinna arvutamine

Riigi Teataja järgi on puidupinna arvutamiseks pööningutel tänagi veel kehtiv järgmine arvutusmeetod: Katuse puitkonstruktsiooni pind arvutatakse pööningu põhipinnast (müüritise välismõõt) mis korrutatakse teguriga, olenevalt katuseharja kõrgusest.

Katuseharja kõrgus mõõdetakse pööningult.

Katuseharja kõrgus kuni 5 m = tegur 3,3 (2,3)

Katuseharja kõrgus kuni 7 m = tegur 3,6 (2,6)

Katuseharja kõrgus üle 7 m = tegur 4,0 (3,0)

Kui puitpõrandat ei arvestata, siis võib tegurist lahutada 1. Vastavad väärtused on juba sulgudes. Väljaehitatud katusekorruste korral võetakse põhipinnaks ainult põrand, nähtavate vaheseinte, puidust vahepõrandate korral mõõdetakse mõlemalt poolt nähtav pind. Vaheseinte võimalikke abikonstruktsioone ei arvestata.

Näitlik arvutus

Maja välismõõt: 8 x 10 m = 80 m²

Katuseharja kõrgus (pööningult mõõdetud): Kuni 5 m = 80 x tegur 3,3 = 264 m²

puidupind. Selle pinnal on arvestatud 80 m² pööningut

Tervise- ja keskkonnakaitse

Töötlemisjuhised

Puidukaitsetöid kandvatel puitdetailidel tohivad teostada ainult puidukaitse alal kogenud spetsialistid, järgides kasutuslubade tingimusi. Milline kvalifikatsioon on vajalik, seda saab vaadata kasutatava puidukaitsevahendi tehnilisest dokumentatsioonist või üldisest ehitusjärelevalve kasutusloast.

Puidukaitsevahendi kasutamisel tuleb järgida iseäranis töö- ja keskkonnakaitse kohta kehtivaid eeskirju (nt ohtlike ainete määrust) vastavalt nõul olevale tähisele (iseäranis ohusümbol, ohu nimetus, ohujuhised, ohutusnõuanded). Täiendavat infot puidukaitsevahendite kohta leiate Ehitusmajanduse ametiliitude ohtlike ainete infosüsteemist (GISBAU).

©

Isiklik kaitsevarustus

Puidukaitsevahendite kasutamine tuleb kavandada ja teostada nii, et sellest ei lähtuks töötlejale terviseriski ning kolmandad isikud või keskkond ei saaks kahjustada. Üldisi juhised puidukaitsevahendite nõuetekohaseks kasutamiseks on kirjeldatud BauA kaitsejuhendites. Ohutuse seisukohalt olulisi andmeid puidukaitsevahendite ja isikliku kaitsevarustuse kohta saab vaadata etiketilt, ohutuskaardilt ja tehniliselt andmelehelt.

Keskkonnakaitse

Puidukaitsevahendeid tuleks ladustada originaalnõudes, et ei esineks soovimatu lendumise efekti. Peab olema tagatud, et volitamata isikutel puudub juurdepääs puidukaitsevahendite laole. Ladu peab vastama asjaomastele seaduslikele eeskirjadele (VAwS, WasgefStAnIV, WHG jne). Kõik tööd tuleb teostada selliselt, et puidukaitsevahend ei saaks sattuda maapinda, põhjavette või pinnavette. Puidukaitsevahendi jäägid, mida ei saa enam kasutada, tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Juhiseid jäätmekäitluseks saab võtta ohutuskaardilt punktist 13. Täielikult tühjendatud nõud tuleb suunata korduvkasutussüsteemidesse.

Puidukaitse ja puidu taastamise vastu võitlemine

Leiti 6 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 136801

Artiklinr 237901

1K-puidukõvendi ja kahjulike ainete fiksaator PU-baasil

Artiklinr 377784

Ristlõikepindade kaitsevahend vee baasil

Artiklinr 205901

Ettevõtete poolt kasutamiseks ettenähtud tõrjuv vedel lahustipõhine puidukaitsevahend

Artiklinr 315401

Vahend rauaplekkide ja parkhappe pleegitamiseks