©

Hüdroisoleerimine ülestõusva niiskuse vastu

Kreemitehnoloogia - hilisema horisontaaltõkke revolutsioon

Viimastel aastakümnetel on kasutatud ja end õigustanud injekteerimismeetod horisontaaltõkete hilisemaks loomiseks müüritises. Tegemist on efektiivsete, puhaste ja eelkõige soodsate meetoditega. Uusim areng selles valdkonnas on revolutsiooniline kreemitehnoloogia.

Kiesol C - kreemitehnoloogia probleemilahendusena

Arendustööde ajal sai selgeks, et kontsentreeritud kreemiretseptuur võiks lahendada paljud probleemid traditsiooniliste hilisemate horisontaaltõkete juures.

Esmalt torkavad siin silma kasutuseelised. Kreemikujuline materjal on survepressimisel vähe mõttekas, sest konsistents ei anna siin eeliseid või võiks sellisel kasutamisel isegi kollabeeruda. Kreemikujuline materjal on seetõttu eelistatud survevabal kasutamisel. Töötlemise osas annab konsistents eelise, et materjal ei voola horisontaalselt puuritud avadest välja. Keeruline kaldpuurimine, mille puhul tuleb alati puurida läbi müürikivide, jääb horisontaalse puurimise, st lühima võimaliku puurava, mida läbivate horisontaalvuukide korral saab lisaks sellele vuugi sisse mugavalt puurida, korral ära.

Minimaalsed kulutused maksimaalse tulemuse juures

Võrreldes tänapäeval kasutatavate injekteerimismeetodite omadusi hilisemate ristlõikehüdroisolatsioonide teostamiseks või selleks kasutatavaid tootesüsteeme, omab Kiesol C olulisi eeliseid võrreldes vedelate tootesüsteemidega ja ka teiste kreemikujuliste toodetega turul.

 • Kiesol C on survevabaks injekteerimiseks kuni 95% niiskuse penetratsioonimäära juures WTA poolt kontrollitud ja sertifitseeritud. Kontrollaruanne on online kättesaadav.
 • Vedelate injekteerimismaterjalide juures jäävad meetodi valikuks seni vajalikud eeluuringud ära, sest Kiesol C on kasutatav iga niiskuse penetratsioonimäära juures.
 • Horisontaalsete, saledate puuravade tõttu vähenevad kulutused puurimisele ja materjalikulu, samuti vajalik ajakulu.
 • Saledate puuravade tõttu ei ole hilisem täitmine puuravasuspensiooniga enam vajalik.
 • Lihtsate käsiseadmete kõrval on Desoi kolbpumbaga EP 60 ja Dittmanni injekteerimispumba DCE-R näol Kiesol C töötlemiseks kasutatavad kaks professionaalset masinat.
Enamiku arvu hilisemate horisontaaltõkete jaoks on Kiesol C kasutamine sellega kõige efektiivsem meetod.

1 Avade tegemine

Puurige avad 12 cm kaugusele üksteisest ja läbimõõduga 12 mm horisontaalselt horisontaalvuugi sisse.

2 Puuravade puhastamine

Eemaldage õlivaba õhuga väljapuhumise teel avadest puurimistolm.

3 Toimeaine injekteerimine

Viige tihendusmaterjali püstoli ja injekteerimisotsikuga või vastava masintehnikaga Kiesol C puuravasse.

4 Puuravade sulgemine

Pärast injekteerimist sulgege puuravad pinnalt tihenduspahtliga.

5 Piiravad meetmed

Vertikaalhüdroisolatsiooniriba tegemine Kiesol-süsteemis. Vähemalt 30 cm üle puurava tasandi.

©

Survevaba müüritise injekteerimine

Survevaba müüritise injekteerimise kõrval tuleb määrata ehitise seisundianalüüsi teel määrata tähtsad parameetrid, nii nt niiskuse penetratsioonimäär (DFG) ja vaba poorimaht. Määratud parameetrid otsustavad optimaalse protsessitehnika valiku ning puuravade ridade õige asendi.

Survevaba injekteerimise alal on Kiesol pikaajaline spetsialist. Seinamaterjali lihtne kapillaarne niiskuse penetratsioon Kiesoliga on kasutatav niiskuse penetratsioonimäära kuni 80% juures, kui ligipääsetav jääkpooride ruumala on piisav. Loendamatud referentsobjektid ning arvukad kontrollsertifikaadid ja uurimisaruanded tõendavad seda veenvalt. Toote toimeaine ladestub seinamaterjalide kapillaarpooridesse ja ahendab neid. Täiendavalt hüdrofobiseeritakse pooride seinad, st need muudetaks vetthülgavaks.

1 Kruntimine

Kandke Kiesol (1:1 veega) ühtlaselt ettevalmistatud aluspinnale peale. Niisutage tugevasti imavaid aluspindu eelnevalt veega.

2 Nakkesild

Kandke Kiesoli reaktsiooniaja jooksul nakkesild sultateksilobriga harja abil peale.

3 Tasandamine

Tasandage tihenduspahtliga „värskena värskele“ kõik ebatasasused.

4 Avade tegemine

Pärast injekteerimispiirkonna tihendamist puurige müüritisse avad vahekaugusega maksimaalselt 12,5 cm ja läbimõõduga 30 mm kalde kuni 45° all.

©

5 Puuravade puhastamine

Eemaldage õlivaba õhuga väljapuhumise teel avadest puurimistolm.

6 Toimeaine injekteerimine

Viige Kiesol varumahuti abil survevabalt puuravasse. Vajadusel säilitage penetratsioon pikema ajavahemiku jooksul.

7 Puuravade sulgemine

Pärast injekteerimist täitke puuravad Remmersi puuravasuspensiooniga.

8 Piiravad meetmed

Vertikaalse hüdroisolatsiooniriba tegemine Kiesoli süsteemis. Vähemalt 30 cm üle puurava tasandi.

©

Müüritise injekteerimine madalsurvega

Rõhu umbes 5 bar all niisutatakse müüritis otsikusüsteemid abil nähtavalt läbi. Selle meetodi eelis seisneb selles, et suuremad kogused toimeainet saab paigalda kiiresti, kontrollitult ja ohutult. Mitmeastmelise injekteerimise ning märg-märg-meetodi kasutamise korral saab kindlust valikuliselt veel suurendada.

Madalsurvemeetod

Madalsurvemeetodi tehnika pakub olulise eelisena müüritise kontrollitud ja kiiret
läbiniisutamist ja kasutatavust ka kõrgetel niiskuse penetratsioonimääradel üle 80%.

Märg-märg-meetod

Märg-märg-meetodi korral toimuvad tühimike täitmised ja injekteerimisvahendi sisseviimine müüritisse samade puuravade kaudu, niisiis ilma aeganõudva täiendava puurimiseta.

Kiesoli kasutamine

 • Müüritise injekteerimine kapillaarse ülestõusva niiskuse vastu survevabal meetodil kuni 80% DFG ja madalsurvemeetodil kuni 95% DFG
 • Aluspinna tugevnemine ja kemikaalikindluse suurenemine kivistumise tõttu

Kiesol iK kasutamine

 • Müüritise injekteerimine kapillaarse niiskuse vastu madalsurvemeetodil kuni 95% DFG ja survevabal meetodil kuni 65% DFG
 • Märg-märg-meetod (mitmeastmeline injekteerimine) koos puuravasuspensiooniga

Puuravasuspensiooni kasutamine

 • Tühimikega ja nõrga müüritise tugevdamine WTA andmelehe 4-3-98/D järgi.
 • Vuukide täitmine, iseäranis kivide väljavahetamisel

Ristlõikega tihendamine

Leiti 3 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 181001

Lahustivaba, kõvastav kivistuskontsentraat 1K

Artiklinr 072755

Lahustivaba silaankreem horisontaaltõketel ülestõusva müüritise niiskuse vastu

Artiklinr 031220

Voolav, mineraalne täite- ja injektsioonimört