Employees in the laboratory©

Uurimis- ja arendustegevus

Keskkonnasõbralike ja püsivate tootesüsteemide arendamine

Mitte ükski innovatsioon ei ole veel taevast kukkunud

Enam kui 80 spetsialisti tegelevad meie uurimis- ja arendusosakondades uuenduslike, keskkonda ja ressursse säästvate tootesüsteemidega ehitusdetailide ja hoonete kaitse ja säilitamise alal.

Paljudes toetatud projektides on Remmers juba suutnud uuenduslikud ideed realiseerida edukateks toodeteks. Silmapaistva näitena olgu siin nimetatud mudel „Kivipindade kaitse elastsete ränihappe estrite kasutamisega“ (Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück, AZ 09445).

Täiendavad nimetamisväärsed toetatud siseriiklikud ja euroopasisesed projektid on:

  • BMBF-projekt 'HelioClean'
  • BMBF-projekt 'Kalte Keramik'
  • BMBF-projekt 'NanoLambda'
  • EL-projekt '3Encult'

BMBF-projekt - FKZ: 03X0069C

Projekti HelioClean® toetatakse haridus - ja teadusministeeriumi (BMBF) „Hightech-strateegia“ raames „Materjalide innovatsioon tööstusele ja ühiskonnale - WING" raamprogrammis teemal „Nanotehnoloogia ehituses - NanoTecture: kõrgemate ressursi-/energiasäästu- ja jõudluspotentsiaalide ning uute funktsionaalsuste kasutuselevõtmine" ja seda juhib projektihaldur Jülich (PTJ).

Ühinenud partnerid: Kronos International Inc., Remmers GmbH, IBU-tec GmbH, Dyckerhoff AG, Erlus AG, Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Dresden, Universität Kassel

Sisu on kolmeks aastaks loodud projektis õhus sisalduvate kahjulike ainete katalüütliline lagundamine päikesevalguse kasutamisega nanotehnoloogiliselt funktsionaliseeritud ehitusmaterjalide pindade abil. Funktsionaliseerimisega kaasnev positiivne nähtus on isepuhastusefekt, mis takistab bioloogiliste kihtide ja sellega seotud ehitusmaterjalide bioloogilise korrosiooni teket.

HelioClean® on loodud distsipliiniüleselt ja seob kolme ülikooli ja viie tööstuspartneri kompetentsid (vt kaasatud partnerid). Ülikoolide ja tööstusliku uurimistegevuse tiheda liitmisega tuleb saavutada fotokatalüsaatori efektiivsuse selge suurendamine ka nõrga valgusega piirkondades ning fotokatalüsaatori efektiivse pinna suurendamine ehitusmaterjali maatriksis. Lõpuks tuleb nii luua ehitusmaterjalid ja ehituskeemia tooted, mille tootlikkus ületab madalama hinna juures selgelt olemasolevate toodete oma.

Remmers GmbH ülesanne on HelioClean® raames, töötada välja selgelt parema efektiivsusega funktsionaalne pinnakate õhus sisalduvate kahjulike ainete lagundamiseks. Kasutatav tulemus on kiirteel A1 Osnabrücki lähedal kasutatav fotokatalüütiliselt suure aktiivsusega pinnakate „Remmers HC NOX“.

Täiendavat infot projekti kohta leiate: www.HelioClean.de

BMBF-projekt - FKZ: 03X0067C

Projekti „Kalte Keramik“ toetatakse haridus - ja teadusministeeriumi (BMBF) „Hightech-strateegia“ raames „Materjalide innovatsioon tööstusele ja ühiskonnale - WING" raamprogrammis teemal „Nanotehnoloogia ehituses - NanoTecture: kõrgemate ressursi-/energiasäästu- ja jõudluspotentsiaalide ning uute funktsionaalsuste kasutuselevõtmine" ja seda juhib projektihaldur Jülich (PTJ).

Ühinenud partnerid: BASF SE, Remmers GmbH, Woellner GmbH & Co KG, Betonwerke Neu-Ulm GmbH & Co KG, Chemiewerk Bad Köstriz, Verein deutscher Zementwerke, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Universität Kassel, FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e. V., PigTek Europe GmbH

Sisu selles projektis on keemiliselt vastupidavate ja väga abrasiivkulumiskindlate betoontoodete, betoondetailide ja pinnakatete väljatöötamine kanalisatsiooniseadmetele ja teistele väga tugeva keemilise ja/või mehaanilise rünnakuga rakendustele (vastupidavusklassid XA3 ja üle selle, XM3 ja üle selle ilma lisameetmeteta; erirakendused) ning eriti püsivad, vähese energiatarbe ja emisiooniga pika kasutuseaga betoonehitised.

Olulised elemendid selle eesmärgi saavutamiseks on pakkimistiheduse optimeerimine kuni nanomeetrialasse sihipäraselt sünteesitud nano- ja mikroosakeste kasutamisega. Need modifitseeritakse lisaks sellele keemiliselt ja protsessitehniliselt nii, et need saab sihipäraselt viia ehitusmaterjali maatriksisse. Lisaks sellele kasutatakse sideainena muu hulgas granuleeritud räbu, mida aktiveeritakse keemiliselt optimeeritud leelisesilikaatidega (vesiklaas). Sealjuures tekkivad hüdratsioonisaadused on väiksema kaltsiumisisaldusega kui portlandtsementide kasutamisel ja maatriks on portlandiidist praktiliselt vabad, mis tekitab oluliselt kõrgema happekindluse. Granuleeritud räbu vesiklaasiga aktiveerimisel vabanev nanokristalliline SiO2 toob endaga kaasa täiendava struktuuri tihendamise alumises nanomeetripiirkonnas. Kokku saavutatakse sellega äärmiselt tihe väga vastupidava struktuuriga tihend.

Projektis kujutatakse kogu arendatava külmalt kõveneva keraamika väärtusketti, alates üksikute toorainete tootjatest, ehitustoodete väljatöötajatest ja tootjatest kuni nende kasutajateni osalevate tööstuspartnerite poolt. Projekti raames tuleb institutsionaalsete ja tööstuslike uurimistegevuse tiheda sidumise teel välja töötada ehituskeemia toodete ja betoontoodete näol välja näidised, mis vastavad nimetatud eesmärkidele.

Remmers GmbH eesmärk on sideainete süsteemide põhjalik materjaliteaduslik uurimine keemiliselt tugevasti koormatud ehitusmaterjalide pinnakateteks. Koostised peavad olema enamuses anorgaanilisel baasil ja pakkuma selgeid eeliseid võrreldes hetkel kasutatavate lahendustega.

Selliste pinnakatete kasutusvõimalus on mitmekülgne ja puudutab nii uute ehitiste kaitset kui ka juba kahjustatud ehitiste renoveerimise valdkonda. Saksamaal oleva suure investeerimisvajadusega kanalisatsioonitehnika taristu saneerimiseks on Remmers Baustofftechnik GmbH eriline raskuspunkt pinnakattesüsteemide retseptide väljatöötamiseks kanalisatsiooni valdkonnas.

BMBF-projekt - FKZ: 03X0071C

Projekti „NanoLambdatoetatakse haridus - ja teadusministeeriumi (BMBF) „Hightech-strateegia“ raames „Materjalide innovatsioon tööstusele ja ühiskonnale - WING" raamprogrammis teemal „Nanotehnoloogia ehituses - NanoTecture: kõrgemate ressursi-/energiasäästu- ja jõudluspotentsiaalide ning uute funktsionaalsuste kasutuselevõtmine" ja seda juhib projektihaldur Jülich (PTJ).

Ühinenud partnerid: Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern), Remmers GmbH, Eckart GmbH

Eesmärk on selles projektis uuetüübiliste nanostruktuursete materjalide baasil soojusisolatsioonisüsteemide komponentide uurimine ja arendamine. Sealjuures tuleb eesmärgipäraselt kasutada füüsikalisi efekte, mis põhinevad kasutatavate materjalide nanoskaalsel ülesehitusel, et suurendada soojusisolatsioonimaterjalide ja nende pindade tootlikkust ehituses kasutamiseks.

Ühises projektis on Remmersi ülesandeks madala emissiooniga ("low-e värvide") arendamine soojuse kiirgumise selgeks vähendamiseks hoonete pindadelt:

Eelkõige väga hästi soojustatud fassaadide korral võib pinnatemperatuur soojuse kiirgumise tõttu ümbrusesse ja eriti madala öise temperatuuri juures langeda alla õhutemperatuuri. Sealjuures tekib fassaadipinnale tihti kondensaat. See tekitab pikaajaliselt - põhiliselt soojusisolatsioonisüsteemide juures - fassaadi vetikatega kattumise ja roheliseks muutumise, mis halvendab ühest küljest optilist muljet ja teisest küljest kahjustab pikaajaliselt ehitussubstantsi.

Selle rohelise kihi tekkimise vastu võideldakse üldjuhul biotsiidselt toimivate ainete lisamise teel fassaadi pinnakattesse, kusjuures seda üritatakse doseerida alati võimalikult vähe. low-e värvide kasutamisel võib biotsiididest fassaadi värvimisest enamasti loobuda:

Vähe-emiteerivat pinna abil vähendatakse soojuse kiirgumist keskkonda ja nii takistatakse pinna jahtumist, mis omakorda põhjustab kondensaadi tekkimise vähenemist.

Alternatiivselt saab kondensaadi teket vähendada ka krohvikihi paksuse ja sellega välimise kihi soojusmahtuvuse suurendamise teel, siiski on see efekt selgelt väiksem kui sobiva low-e värvi kasutamisel.

Eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja metallilisi või pooljuhtivaid pigmente, mis lasevad end integreerida värvi sisse ja annavad värvile väga väikse emissiooniastme spektri infrapunases osas. Samaaegselt peab värv olema nähtavas lainepikkuste alas nähtav, näiteks värvipigmendiga tekitama värvimulje, mida IR-aktiivsed pigmendid ei kata. Eesmärgiks on emissiooniastme e<0,4 realiseerimine koos maksimaalse värvineutraalsuse säilitamisega.

Remmersi vastutusvaldkonnad projektis

Tänu oma oskusteabele vastutab Remmers iseäranis järgmiste küsimuste lahendamise eest:

  • Projekti raames kaasatud uuelaadsete ainete integreerimine end õigustanud süsteemidesse nende püsivuse suurendamiseks.
  • Retseptide koostamine projekti raames kasutatavate uudsete ainetega vastavate täiendavate kasutusomadustega uudsete süsteemide jaoks.
  • Arendustoodete kontrollimine, kui see on võimalik, firmas Remmers (vastasel juhul projekti partneri ja vajadusel sõltumatute kontrollinstituutide poolt).
  • Nõustav funktsioon vajalike omadustega uueliigiliste toorainete arendamisel.
  • Projektis osalevate toorainete arendamise, retseptide väljatöötamise ja lõpliku kasutamises osalevate partnerite vaheline kooskõlastamine.

EL-projekt – referentsi nr: 260162

Uurimisprojekt „3ENCULT“ käivitus 1. oktoobril 2010 Euroopa Liidu 7. uuringute raamprogrammi all. Seda koordineerib Bolzano Euroopa akadeemia (EURAC).

Kokku 23 partnerit erinevatest Euroopa riikidest arendavad lahendusi, et suurendada energiatõhusust linnades ajaloolistes hoonetes. Erinevate valdkondade spetsilistidest koosnev meeskond uurib siinjuures mitte ainult kliimatehnilisi aspekte ja elu- või kasutusmugavust, vaid eelkõige ka muinsuskaitse nõudeid. Seetõttu on uurimis- ja arendustegevusega tegelevate partnerite kõrval kaasatud ka hoonete omanikud ja kohalikud muinsuskaitseametid.

Ühinenud partnerid

European Academy of Bozen/Bolzano - Institute for Renewable Energy, The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, Institute for Technology/Institute for Building Culture, Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen- Anhalt e.V., University of Innsbruck - AB Bauphysik, OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED, Technical University Darmstadt, Chair of Building Materials, Building Physics and Building Chemistry, Bartenbach LichtLabor, Technical University Dresden (Institute for Building Climatology / Institute of Architectural History, Architectural Theory and Historic Preservation, Chair of Historic Preservation and Building Research / Centre of Expertise in Urban Regeneration), Municipality of Bologna, Passivhaus Institut Darmstadt, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica - Department of Electronics, Computer Sciences and Systems / Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio – Structural, Transport, Hydraulic, Survey and Territory Engineering), ARTEMIS Srl, Gelbison Electronics S.r.l, GRUPO UNISOLAR, MENUISERIE ANDRE SARL, Remmers GmbH, ATREA SRO, youris.com, Local Governments for Sustainability, European Secretariat (ICLEI), Federation of European Heating and Air-conditioning Associations