©

Kvaliteet ja keskkond

Meie kvaliteedi, keskkonna ja tööohutuse juhtimispoliitika

Jätkusuutlik mõtlemine ja tegutsemine

Me kanname erilist vastutust keskkonna säilimise eest ja seame endale ülesandeks, selleks anname me kõik oma töökohal sellele oma panuse. Jätkusuutlikkus meie ettevõtet edasi arendada ja tugevdada ei ole ainult „tühi lubadus“, vaid jääb konkreetset eesmärgipüstituste aluseks kõikides valdkondades. Me tahame kuni aastani 2025 iseäranis oma toorainete ja energiakandjate kasutamise efektiivsust veel edasi parandada, ilma sealjuures tootlikkuses ja kvaliteedis kaotamata. Meie tootesortimendi osas toome me turule uued tootekvaliteedid, mis vastavad ökoloogia ja tarbijakaitse kõrgeimatele nõuetele. Meie edusammuud sellel teel avalikustame me edasi iga-aastastes aruannetes.

Keskmise suurusega pereettevõtte nagu Remmers jaoks on kavandatud ja transparentselt juhitud meie jätkusuutlikkuse parandamine keskne ettevõtte eesmärk ja seetõttu on see ka meie ettevõttekuvandis tugevasti juurdunud.

©

Jätkusuutlikud tooted

Remmersi kaubamärk [eco] kehastab väljapoole ja sissepoole vastutustundlikku ressursside, inimeste ja loodusega ümberkäimist. Selle kvaliteedimärgiga tooted leiate kogu Remmersi sortimendist.

Remmers [eco] tähendab kaasaegset, tulevikku suunatud ja püsivat tegutsemist ja see puudutab selliseid ettevõtte osi nagu toode ja tootmine, hankimine ja sisseost, uurimine ja arendus ning logistika ja turustus.

Integreeritud juhtimissüsteemi verstapostid

Remmersis juurutatud „Integreeritud juhtimissüsteemi'“ raames laseme me oma pidevaid parendusi sõltumatutel, tunnustatud audiitoritel igal aastal kontrollida. Pidevad parendused kvaliteedi, keskkonna- ja töökaitse alal - sertifitseeritud juba enam kui 25 aastat!

  • 1993: Sertifitseeritud kvaliteedijuhtimine ISO 9001 tootmise osad
  • 1994: Sertifitseeritud kvaliteedijuhtimine ISO 9001 kogu ettevõte
  • 1996: Sertifitseeritud keskkonnajuhtimise süsteem EMAS III tootmise asukohas Bad Düben
  • 1997: Sertifitseeritud keskkonnajuhtimise süsteem EMAS III kogu ettevõttes
  • 2000: Sertifitseeritud keskkonnajuhtimise süsteem ISO 14001 kogu ettevõttes
  • 2005: Sertifitseeritud ohutus-, tervise- ja töökaitse juhtimine (OHSAS / BS 18001)

©

Remmersi ettevõttekuvand

Remmers Gruppe AG poliitika kirjeldab meie kvaliteedi-, keskkonna- ja töökaitse juhtimise põhimõtteid ja põhiteese ning loob meile raamid meie eesmärkide defineerimiseks ning nende täitmise hindamiseks. Me tugevdame selle poliitikaga oma soovi klientidele orienteerumiseks ja ettevõtte kõikide protsesside pidevaks parendamiseks. Toote kvaliteet, konkurentsivõime, innovaatilisus, tööohutus ning keskkonnakaitse on meie kontserni eksistentsi aluseks tulevikus ja moodustavad meie edu lahutamatu aluse. Remmersi grupi ettevõtted pakuvad intelligentseid lahendusi koos uuenduslike toodete ja individuaalsete teenustega. Sellega avanevad võimalused edu saavutamiseks usaldusväärse ja kindla partnerluse saavutamise teel meie klientidega.

Meie tegevuse keskmes on kliendid ja nende rahulolu, meie juhtimissüsteemi pidev parendamine, meie töötajate vigastuste ja haigestumiste vältimine, töö- ja tervisekaitseteenuste pidev parendamine ning keskkonna parendamine mh ressursside säästlikuma kasutamise tõttu. Me väldime kõikides oma tegevustes igat liiki diskrimineerimist, nt rassi, religiooni, soo, seksuaalse orientatsiooni või vanuse järgi. Meie ettevõtetes välistame me kindlalt igasugused meie töötajate häirimised ja kuritarvitamised.

Jälgitakse kehtivate seaduslike kohustuste täitmist seoses meie konkurentsi- keskkonna- ja töökaitsealaste tegevustega ning kõikide täiendavalt endale võetud kohustuste täitmist ning meie poolt hinnatakse regulaarselt juurutatud protsesside järgimise ulatust või nende tagamist. Sellega tagame me iseäranis seda, et me ei tee, ei soodusta ega ka ei mahita korruptiivseid ja omakasupüüdlikke tegevusi.

Käitumisreeglid tööhäirete ja hädaolukordade korral on kirjeldatud häirekavades ja sisemises teavituskavas ning turvakontseptsioonis. Me analüüsime ja kontrollime pidevalt meie tegevuste mõjusid inimesele ja keskkonnale. Sealjuures kontsentreerume me meie toodete ja tootmismeetodite kontrollimisele ja optimeerimisele nende kvaliteedi ja keskkonnasõbralikkuse osas, keskkonnale kahjulike mõjude vähendamisele kõikides tegevustes ning ressursside kokkuhoidlikule ja säästlikule kasutamisele.

Meie ettevõttepoliitika aluseks on mh OECD G20 Corporate Governance, viimati üle töötatud aastal 2015. Meie pikaajalised eesmärgid ettevõttena oleme me kindlaks määranud ning sisse- ja väljapoole dokumenteerinud dokumendis „Remmersi visioon 2025“.

Meie keskkonnapanuse dokumenteeritud parendamine

Keskkonnamõjudega seotud pideva parendamise kohustus ei ole Remmersi jaoks tühi lubadus. Me hindame pidevalt oma parenduspotentsiaale ja seame endale igaks aastaks sellest tuletatud eesmärgid. Meetmed, mida me siis rakendame, tagavad tõendatult meie keskkonnapanuse dokumenteeritud ja pideva parendamise, mis on nähtav meie keskkonnadeklaratsioonis.

Kvaliteet

Kvaliteet ei ole Remmersis juhus, vaid meekonnatöö, kompetentsuse ja hoolsuse tulemus. Üksi tootepartii ei välju tehast, ilme et seda oleks põhjalikult ja hoolikalt kontrollitud. Kliendid muutuvad üha nõudlikumaks, partiide kontrollimised samuti. Sealjuures ei ole eesmärgiks üha mahukamate korrektuuridega saavutada üha väiksemaks muutuvat eesmärki, vaid vastupidi:

Mida vähem tuleb korrigeerida, seda parem on jääv toodete kvaliteet. Realiseerida saab selle alles aga kõikide kokkupuutepunktide sujuva koostööga. Mitte viimases järjekorras liidetakse meie kontseptsioon kvalitatiivselt ühtseks tervikuks tugeva erialaste nõustajate võrguga, kes teevad tihedat koostööd tööstusega, käsitööndusega ja meistritega.

industrial warehouse

Kvaliteet algab ostuosakonnast tarbijate ja toorainete valikul.

Employees in the laboratory

Kvaliteet jätkub tooteretseptide väljatöötamisel ja praktikalähedasel katsetamisel uurimis- ja arendusosakonnas.

Kvaliteedile rõhub Remmers samuti ka tootmises. Pidevalt investeeritakse Remmersis moodsaimatesse tootmisseadmetesse ja -kontseptsioonidesse. See tagab äärmiselt stabiilsed ja reprodutseeritavad protsessid.