Andmekaitse deklaratsioon

Meie andmekaitse deklaratsioon on jaotatud järgmisteks punktideks.I Teave meie kui vastutava isiku kohtaII Kasutajate ja puudutatud isikute e andmesubjektide õigusedIII Info andmete töötlemise kohta

Me töötleme Isikuandmeid (alljärgnevalt nimetatud enamasti „Andmed“) kui see on nõutav, samuti funktsioneeriva ja kasutajasõbraliku võrgulehe jaoks, k.a selle sisu ning seal pakutavad teenused.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679, nn isikuandmete kaitse üldmääruse  art 4 punktile 1, on „isikuandmete töötlemine“ iga isikuandmetega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine,
kohandamine või muutmine, lugemine, päringute tegemine,  kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Alljärgneva andmekaitse deklaratsiooniga teavitame teid isikuandmete töötlemise laadist, ulatusest, eesmärgist, kestusest ja õiguslikust alusest, kuivõrd andmete töötlemise otsus on meie langetada või otsustame koostöös teiste isikutega töötlemise eesmärkide ja vahendite üle.  Lisaks teavitame alljärgnevalt meie poolt optimeerimise eesmärgil, samuti kasutamise kvaliteedi tõstmiseks kasutatud ettevõttevälistest komponentidest, kui seetõttu töötlevad kolmandad isikud andmeid täiendavalt omal vastutusel.

Meie andmekaitse deklaratsioon on jaotatud järgmisteks punktideks.

I Teave meie kui vastutava isiku kohta
II Kasutajate ja puudutatud isikute e andmesubjektide õigused
III Info andmete töötlemise kohta

I Teave meie kui vastutava töötleja kohta

Vastutav töötleja andmekaitseõiguslikus tähenduses on:

Remmers Baltica OÜ
Mäealuse 10
12618 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 681 3575
E-posti aadress: remmers@remmers.ee

II Kasutajate ja puudutatud isikute e andmesubjektide õigused

Alljärgnevalt täpsemalt kirjeldatud andmete töötlemisel on andmesubjektil  õigus

  • nõuda kinnitust, kas puudutatud andmeid töödeldakse, teavet töödeldavate andmete kohta, täiendavat teavet andmete töötlemise, samuti andmete kopeerimise kohta (vt ka isikuandmete kaitse üldmääruse  art 15);
  • nõuda ebaõigete ja mittetäielike andmete parandamist ja täiendamist (vt ka isikuandmete kaitse üldmääruse  art 16);
  • nõuda teda puudutavate andmete viivitamatut kustutamist (vt ka isikuandmete kaitse üldmääruse  art 17) või alternatiivina, kui isikuandmete kaitse üldmääruse  art 17 lg 3 järgi on nõutav edasine andmete töötlemine, andmete töötlemise piiramist isikuandmete kaitse üldmääruse art 18 järgi;
  • nõuda teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (vt ka isikuandmete kaitse üldmääruse art 20);
  • esitada kaebus järelevalveasutusele, kui ta on seisukohal, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub andmekaitseõiguslikke sätteid (vt ka isikuandmete kaitse üldmääruse art 77).

Lisaks sellele on vastutav töötleja kohustatud kõiki andmete vastuvõtjaid, kellele ta andmeid avaldanud on, teavitama isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 16, 17 lg 1, 18 andmete parandamise või kustutamise või piiratud töötlemise kohustusest. See kohustus ei kehti, kui selline teavitamine on võimatu või ebaproportsionaalselt mahukas. Sellele vaatamata on kasutajal õigus saada andmete vastuvõtjate kohta infot.

Lisaks on andmesubjektidel isikuandmete kaitse üldmääruse art 21 järgi õigus esitada vastuväiteid neid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine toimub artikli 6 lõike 1 tähe f) alusel. Vastuväidete esitamine puudutab eelkõige isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil.

III Info andmete töötlemise kohta

Teie andmed, mille te esitate meie võrgulehe kasutamisel, kustutatakse või blokeeritakse kohe, kui nende salvestamise eesmärk langeb ära, andmete kustutamist ei takista seaduslikud andmete säilitamise kohustused ja üksikute töötlemistoimingute suhtes ei esitata muid andmeid.

Serveris olevad andmed

Tehnilistel põhjustel, eelkõige tagamaks võrgulehe turvalisust ja stabiilsust, edastab teie veebilehitseja andmed meile või meie kodulehe teenusepakkujale. Nn serveri logifailide abil kogutakse andmeid mh teie veebilehitseja tüübi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, selle võrgulehe kohta, mille kaudu jõudsite meie võrgulehele (referrer URL), meie võrgulehe/-lehtede kohta, mida te külastate, koos iga külastuse kuupäeva ja kellaajaga, samuti internetiühenduse IP-aadressi kohta, millelt te meie võrgulehte külastate.

Nii kogutud andmed salvestatakse ajutiselt, siiski mitte koos teie andmetega.

Salvestamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht f) alusel. Meie õigustatud huvi aluseks on meie võrgulehe parendamine, stabiilsus, funktsionaalsus ja turvalisus.

Andmed kustutatakse kõige hiljem seitme päeva möödudes, kui andmete säilitamist ei nõuta tõendamise eesmärgil. Vastasel juhul välistatakse andmete kustutamine täielikult või osaliselt kuni juhtumi lõpliku selgitamiseni.

Küpsised

a) Seansiküpsised

Me kasutame oma võrgulehel nn küpsiseid.  Küpsised on väikesemahulised tekstifailid või muud salvestamistehnoloogiad, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Nende küpsiste abil töödeldakse teie individuaalse arvutikasutuse andmeid, nagu nt veebilehitseja ja asukohaandmeid või andmeid teie IP-aadressi kohta.

Selliste andmete töötlemine muudab meie võrgulehte kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks, kuna andmete töötlemine võimaldab taasesitada meie võrgulehte erinevates keeltes või pakkuda ostukorvi funktsiooni.

Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on isikandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht b), kui nende küpsiste töötlemine on vajalik lepingu sõlmimise või lepingu täitmise tagamiseks.

Kui andmete töötlemise eesmärgiks ei ole lepingu sõlmimine või lepingu täitmine, siis on meie õigustatud huvi võrgulehe funktsionaalsuse parandamine. Õiguslik alus on sellisel juhul isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht f).

Seansiküpsised kustutatakse veebilehitseja sulgemisel.

b) Kolmandate osapoolte küpsised

Vajaduse korral kasutab meie võrguleht ka meie partnerettevõtete, kellega me teeme koostööd reklaami, analüüsi või meie võrgulehe funktsionaalsuse valdkonnas, küpsiseid.

Vastavad üksikasjad, eelkõige selliste kolmandate osapoolte küpsiste töötlemise eesmärgi ja õiguslikud alused leiate alljärgnevast infost.

c) Küpsistest loobumise võimalus

Te võite oma veebilehitseja seadistuste abil takistada või piirata küpsiste salvestamist. Samuti võite juba salvestatud küpsised igal ajal ära kustutada. Selleks vajalikud sammud ja meetmed sõltuvad siiski konkreetsest veebilehitsejast, mida te kasutate.  Seepärast kasutage küsimuste korral oma veebilehitseja abifunktsiooni ja abimaterjale või pöörduge selle tootja või kasutajatoe poole. Nn flash küpsiste puhul ei saa töötlemist keelata veebilehitseja seadistuste abil. Selle asemel peate muutma oma Flash-playeri seadistust. Ka selleks vajalikud sammud ja meetmed sõltuvad konkreetsest Flash-playerist, mida te kasutate. Seepärast kasutage küsimuste korral oma Flash-playeri abifunktsiooni ja abimaterjale või pöörduge selle tootja või kasutajatoe poole.

Kui te takistate või piirate küpsiste salvestamist, siis võib see põhjustada seda, et kõik meie võrgulehe funktsioonid ei ole täies mahus kasutatavad.